Γραφείο Διασύνδεσης

Υπηρεσίες

Στη δύσκολη μεταβατική περίοδο, κατά την οποία ο φοιτητής / η φοιτήτρια και ο πτυχιούχος περνά από τον Πανεπιστημιακό χώρο στο χώρο εργασίας σημαντικό ρόλο παίζει η παροχή υποστήριξης και συμβουλών για τη λήψη αποφάσεων, σχετικών με την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Για το σκοπό αυτό το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου, βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητών / φοιτητριών και των πτυχιούχων του, σε μια προσπάθεια να τους βοηθήσουν να διαγνώσουν τις ικανότητες και τα προσόντα τους. ΄Ετσι, θα αυξηθούν οι πιθανότητες των φοιτητών να ακολουθήσουν εκείνη την επαγγελματική κατεύθυνση ή εκείνα τα μεταπτυχιακά προγράμματα, που θα αξιοποιούν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο.

Η λειτουργία του Γραφείου ∆ιασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας

Η λειτουργία του Γραφείου ∆ιασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας συνίσταται στις εξής δραστηριότητες:

Η πληροφόρηση που παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης συνίσταται στη:

  • Συλλογή στοιχείων για τις δυνατότητες πρακτικής άσκησης και απασχόλησης στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης για επιμορφωτικά σεμινάρια, μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες. 
  • Ενημέρωση της αγοράς εργασίας για το έργο των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και τις δυνατότητες του φοιτητικού τους δυναμικού.
  • Πληροφόρηση των φοιτητών/ φοιτητριών και των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου για τεχνικές αναζήτησης και διεκδίκησης μιας θέσης εργασίας, καθώς και συμπεριφοράς σε μια συνέντευξη.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων με τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων, με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών και των πτυχιούχων σε σχέση με τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί σε διαφόρους τομείς της αγοράς εργασίας. Eτσι δίδεται και η δυνατότητα μιας πρώτης γνωριμίας των φοιτητών και των πτυχιούχων με υπευθύνους των φορέων εργασίας.

Η ενεργοποίηση όλων των παραπάνω διαδικασιών υποστήριξης του φοιτητή / φοιτήτριας  ή του πτυχιούχου από το Γραφείο Διασύνδεσης, γίνεται αμέσως: 

  • με τη σύνδεση στο Πληροφοριακό Σύστημα  
  • με την αποστολή ενός μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθνση career@hua.gr 
  • με μια κλήση στο τηλέφωνο 210 95 49 116  
Μετάβαση στο περιεχόμενο