Γραφείο Διασύνδεσης

Εξωτερικός συνεργάτης/ιδα με Πτυχίο Διαιτολογίας-Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στη διαύγεια για 1 εξωτερικό συνεργάτη διαιτολόγο-διατροφολόγο, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος, που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου «Παγκόσμια ερευνητική προσπάθεια για τον έλεγχο των ασθενών με MASH / GRIP on MASH: Global Research Initiative for Patient Screening on MASH», με Κ.Ε. 628.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (μη μοριοδοτούμενα):
● Πτυχίο Διαιτολογίας-Διατροφής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής (με
ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ),
● Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στον τομέα της Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας-Διατροφής
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ),
Οι υποψηφιότητες οι οποίες δεν πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα απορρίπτονται
από την επιτροπή αξιολόγησης.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (μοριοδοτούμενα):
● Πιστοποιημένη ερευνητική εμπειρία και συμμετοχή σε κλινικές μελέτες, συλλογή
βιολογικού υλικού και διατροφικών δεδομένων (30 μόρια, 10 μόρια ανά 3 μήνες
εμπειρίας),
● Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων, συλλογή και επεξεργασία
διατροφολογικών δεδομένων και στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων (30 μόρια, 10 μόρια
ανά 3 μήνες εμπειρίας)
● Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Καλή γνώση (Β2 ή B2): 4 μόρια, Πολύ
καλή γνώση (Γ1 ή C1): 8 μόρια, Άριστη γνώση (Γ2 ή C2): 10 μόρια),
● Συνέντευξη* (έως 30 μόρια)

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9A%CE%9B%CE%9B4691%CE%92%CE%A3-56%CE%A5

Μετάβαση στο περιεχόμενο